"TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL ANASINIFI"----"ARILAR SINIFI"-----"OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DÜNYASI"

2010 2011 zumre

                      …………………………….. OKULU  MÜDÜRLÜĞÜNE;

                                                                                                           ………….             

 

 

 

             2010 -2011  Eğitim Öğretim yılı Anasınıfı Öğretmeni ......

 I. dönem 1. Zümre Öğretmenler Toplantısını 17.09.2010 Cuma  günü saat 13:30’da okulumuz Müdür odasında  Müdür Yardımcısı  ...... başkanlığında  toplanarak  aşağıdaki gündem maddelerini görüşmüşlerdir.         

                                                       

 

 

 

          2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  SENE BAŞI                                                                   ANASINIFI   ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi           : 17.09.2010

Toplantı Saati             : 13:30

Toplantı Yeri              : Müdür odası

Toplantı No                : 1

Toplantı Başkanı        : ......

Toplantı Yazmanı       : ......

Toplantıya Katılanlar : ......,  ......,  ......

 

 

                                     GÜNDEM MADDELERİ:

 

1.      Açılış konuşması.

2.      Toplantının amacı

3.      2009- 2010 eğitim öğretim yılının genel bir değerlendirilmesi.

4.      Okul öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin okunup incelenmesi

5.      Zümre Öğretmenler Kurulunun görevlerinin okunup incelenmesi

6.      Anasınıfı program ve okul öncesi eğitimin amaçlarının okunması

7.      “Atatürkçülük” ile ilgili konuların incelenerek  yıllık planlarda yer verilmesi

8.      Yıllık planlar ve günlük planlarla ilgili esaslar.

9.      Veli toplantılarında ele alınacak konuların belirlenmesi

10.  Ders araç ve gereçlerinin özenle kullanılmasının sağlanması.

11.  Çocukları yeni sisteme göre değerlendirme metodları görüşülüp karara bağlanması

12.  Öğretim yöntemlerinin tespiti.

13.  Ders işleme ve derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin tespiti..

14.  Öğrenci başarılarını artırmak için alınacak önlemlerin görüşülmesi.

15.  Belirli gün ve haftalarda, ünitelerle ilgili yapılacak çalışmaların görüşülmesi.

16.  Yıl içinde yapılacak rehberlik faaliyetlerinin tespitinin yapılması.

17.  Yıl içinde yapılacak sosyal faaliyet, gezi ve incelemelerin görüşülmesi.

18.  Dönem sonu etkinliklerinin görüşülmesi

19.  Dilek ve temenniler.

                                                    

                        

                    

 

                     GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1. ......; Başarılı bir öğretim dönemi dilekleriyle toplantının açılışını yaptı.Gündem maddelerini okuyarak, eklenmesi ve çıkarılması gereken madde olup olmadığı soruldu. Yeni bir madde teklif edilmediği için maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

2. ......; Toplantının amacının ilçe zümre öğretmenleri arasında işbirliği ve dayanışmayı sağlamak olduğu belirtildi.

 

 3. ......; 2009-2010 eğitim öğretim yılının genel bir değerlendirmesini yaparken; başarılı, verimli bir yıl olduğunu, eğitsel sosyal ve kültürel açıdan birçok etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi. Bu etkinlikleri yaparken velilerin işbirliğinden yararlanıldığını belirtti

               2009-2010 eğitim öğretim yılında hedeflenen birçok etkinliği başarıyla gerçekleştirdiklerini, ancak elde olmayan nedenlerle bazı etkinliklerin gerçekleştirilemediğini söyledi. Ancak velilerle diyalogun arttırılmasına ve çevrenin şartlarına ve durumuna göre etkinliklerin planlanması gerektiğini belirtti. Sınıf içi panolar belirli gün ve haftalara uygun olarak düzenlenmiş ve öğrenci çalışmalarının panolarda sergilenmesi sağlanmıştır dedi.

      

4. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği Anasınıfı Öğretmeni ......                                                                                                        

tarafından okundu.

     ......; “ – Okul Öncesi Yönetmeliği Anasınıfı Öğretmenleri tarafından iyi bilinmeli ve yapılan değişiklikler dikkate alınmalıdır.” Eğitim ve öğretimin düzenli olarak gerçekleşmesi için kurumun belirlediği prensipler doğrultusunda hareket edilmesinin başarının artmasına sebep olacağını söyledi.

 

5. Zümre Öğretmenler Kurulunun görevlerini İlköğretim kurumları yönetmeliğinin 109’cu       

Maddesi  ...... tarafından okundu. Zümre başkanı ...... seçildi.

  ......; İlköğretim programında yer alan  ana sınıflarıyla ilgili Programın    genel amaçları,  açıklamalar, özel amaçlar ve davranışlar bölümünü madde madde okudu.

 

7. ......;  Okulöncesi eğitim programında yer alan Atatürk ile ilgili amaç ve  kazanımları okudu. “ Atatürk ve Atatürkçülük konularının özellikle milli bayram ve günlerde Atatürk köşelerinin düzenlenip yenilenmesi, zenginleştirilmesi, Atatürk’le ilgili etkinlik ve faaliyetlere gereken önem verilmelidir. Ayrıca milli bayramlarda şiir, şarkı, farklı dramalarla , özelliklede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında rond ve şiir hazırlanması ve okul çapında gösteri olarak sunulması önemlidir.” dedi

 

    ......;  Atatürkçülük konularının özellikle ana sınıfında etkin bir şekilde  ele alınmasını ve amacına uygun olarak işlenmesinin uygun olacağını söyledi. Böylece Atatürk çeşitli yönleriyle anlatılmış ve Atatürkçülük kavratılmış olacaktır dedi.

 

     ......;  Ana sınıfında  Atatürkçülük konularının işlenmesinin kalıcı etkiler yapacağını ekledi. Bu amaç ve kazanımlara yönelik eğitim etkinlikleri düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

 

8. ......; Yıllık ve günlük planlar günümüz teknolojisi bilgisayardan yararlanılarak, yeniliklerin incelenip çevre koşullarınında dikkate alınarak düzeltmeler yapılarak kullanılabilir.

     ......; Bunun mümkün olabileceğini fakat planların mutlaka çevre koşullarına göre düzenlenmesi gereklidir.

 

9.......; Veli toplantılarının dönem başı – dönem sonu olarak yılda dört kez yapılmasına ve bu toplantılarda eğitim, sağlık, beslenme,  öğretmen veli işbirliği, veli katılımı vb. konuların görüşülmesi, veliyle sürekli bilgi alışverişinde bulunulması gerekir.

Ayrıca gerektiği sürece velilerle bireysel günlük görüşmelerin yapılması önemlidir.

 

10. ......;  Öğrencinin, okul, sınıf ve kendi ders araç ve gereçlerini düzenli, tertipli ve ekonomik bir şekilde kullanabilmesi için, önceden kazandırılmak istenen davranışların pekiştirilmeye çalışılmasına, bu konuda aile ile iş birliğine gidilmesi gerektiğini söyledi.

 

      ...... ; Okul araç ve gereçlerinin öğrencinin öz malıymış gibi dikkatli ve özenle kullanılması için öğrencilere gerekli davranışların kazandırılmasının çok önemli olduğunu ekledi.

 

11. ......; Öğrenci dosyalarının doldurulması çocukların yeni programa göre  değerlendirilmesinde yeterli olacaktır.

 

12. ......; Öğrencinin ders esnasında konuyu tamamen irdeleyerek anlaması, öğrenciye söz hakkı verilerek anlamadığı noktaların tespiti, gerektiğinde konunun önemli noktalarının tekrar edilmesinin öğrenmeyi kolaylaştıracağını söyledi.

 

    ......; kavramların özelliğine göre gözlem, inceleme, gezi vb.yapılmasının daha somut neticeler vereceğini söyledi.

Öğrenmelerin kalıcı olması için çoklu zeka kuramının yapılan etkinliklerde göz ardı edilmemesi gerektiğini bunun yanı sıra soru cevap , gösterme ve  gösterip yaptırma tekniklerinin kalıcı öğrenmede büyük önemi olduğunu belirtti.

 

13. ......;  Etkinliklerde gerekli olan araç-gereçleri ihtiyaç listesi halinde okul yönetimine bildirilmeli, artık materyallerde velilerden temin edilmelidir. Her sene olduğu gibi ders kitapları haricinde yardımcı kitaplardan da yeri geldiğinde yararlanılmasının eğitim, öğretime olumlu yönde katkıda bulunacağını belitti. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu öğretim yılında da ünite dergilerinden yararlanılmasının faydalı olacağını söyledi. Bu konu ile ilgi velilerle görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Derslerde oyuncaklardan, kuklalardan, çeşitli video CD lerden azami ölçülerde yararlanılmasının gerekliliğini vurguladı.

 

14. ......; Öğrencinin ilgisini artırmak için derslerin görsel materyallerle desteklenmesi gereklidir. Ayrıca yeni müfredatta çokça belirtilen çoklu zeka kuramından da yararlanılmalıdır. Köşeler ve duvarlar öğrencilerin bütün zeka alanlarını geliştirici yönde düzenlenmelidir. Ders işleme esnasında değişik zeka gruplarına hitap edecek şekilde örneklemeler yapılmalı, konular bu şekilde pekiştirilmelidir dedi.

 

15. ......; Belirli gün ve haftaların zamanında, okul öncesi seviyesinde, amacına uygun olarak kutlanmasına karar verildi.

 

16. ......; Öğrencilerin psiko-sosyal gelişmelerinin yakından takip edilmesini, öğrenciler arasındaki farklılığın ortaya çıkarılarak ilgi ve istidatlarına göre eğitilmesi gerektiğini söyledi

 

     ...... ; Ana sınıfı öğrencilerinin çocukluk döneminde olduğu dikkate alınarak problemlerin çözümlenmesi ve rahat bir gelişim süreci yaşamaları için  grup ve bireysel rehberlik yapılması gerektiğini söyledi.

 

 

17. ......; Zümre olarak yıllık planlarda geçen konularla uyumlu gezi ve gözlem çalışmaları planlanmış gezilecek yerlerin ve tarihlerinin belirlendikten sonra, belirtilen gezi ve inceleme yerlerinin randevuları alınıp günleri kesinleştirilecek ve resmi yazışmalar yapılarak Milli Eğitim Müdürlüğünden izinlerinin alınması gerektiğini söyledi.

        Okul içinde yapılacak sosyal faaliyetlere öğrencilerin   yetenekleri doğrultusunda katılımları sağlanarak, çalışmalarda sınıflar aktif rol oynayacaktır. Ayrıca resim ve spor dallarındaki yarışmalara öğrenciler teşvik edilerek bireysel yeteneklerinin ön plana çıkarılması sağlanacaktır dedi.

 

18.    ...... ; Dönem sonuna kadar yapılan etkinliklerin dosyalanarak eve gönderilmesi gerektiği, dini ve milli bayramların önemi kavratılmalıdır.

 

19.    ...... ; Toplantıya katılanlara teşekkür ederek 2010-2011  Eğitim- Öğretim yılının başarılı geçmesi dileğiyle toplantıyı bitirdi.

 

 

 

 

 

        ......                                               ......

  ANASINIFI ÖĞRETMENİ                             MÜDÜR YARDIMCISI

 

 

 

                                              ......       

                                             OKUL MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                   ALINAN KARARLAR

1.  Okul Öncesi Yönetmeliği sürekli incelenecek.

2.   Zümre başkanı ...... seçildi.

3.      Zümre başkanlığının dönüşümlü olarak yapılmasına karar verildi.

4.      Programın uygulanmasında öğretmenler işbirliği içinde çalışacak

5.      Yıllık ve günlük planların düzeltme yapılarak bilgisayardan çıktı alınmasına karar verildi.

6.      İlköğretim okulu programını ana sınıfı dersleriyle ilgili amaç ve davranışlarının müfredat programına göre hazırlanmasına;

7.      Veli toplantılarının dönem başı ve dönem sonu olmak üzere 4 kez yapılmasına karar verildi

8.      Kurum yönetmeliğine uygun davranışlar kazandırılmasına;

9.      Sınıfta kullanılacak ders araç ve gereçlerinin tespit edilerek idareye bildirilmesine;

10.  Öğrenci başarısını artırmak için çeşitli kaynaklardan yaralanılmasına;

11.  I. yarıyılda kutlanacak belirli gün ve haftaların zamanında bir takvime bağlanarak idareye bildirilmesine;

12.  Belirli gün ve haftaların zamanı geldikçe bazen sınıfta sunulmasına,bazen okul olarak    toplu hazırlanıp sunulmasına, bazen de o gün yada haftayla ilgili yere bizzat çocukların götürülmesine,

13.  I.yarıyılda yapılacak sosyal faaliyetler, gözlem ve inceleme gezilerinin bir takvime bağlanarak idareye bildirilmesine;

14. Atatürk ve Atatürkçülük konularına daha fazla önem verilmesine karar verildi

15. Öğrenci dosyalarının doldurulmasına karar verildi.

16. Sınıf rehberlik çalışmalarının planlandığı biçimde yapılmasına; karar verildi.

17. Yapılan etkinliklerin dosyalanarak eve gönderilmesine karar verildi.

 

 

 

 

 

 

                                                            ......

  ANASINIFI ÖĞRETMENİ                                      MÜDÜR YARDIMCISI

 

                               

    

                                              

                                              ......

                                            OKUL MÜDÜRÜ

                          

1.BÖLÜM
2.BÖLÜM
3.BÖLÜM
Çocuğunuza gerçekten vakit ayırmak, oyunlar oynamak, birlikte kitap okumak, yeni deneyimler paylaşmak onun gelişimi için çok önemli. Çocuğunuz her hareketinizi kaydeder, söylediklerinizden çok davranışlarınızı taklit eder Günlük yaşamdaki her an bir öğrenme fırsatı olabilir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Siteni Ekle! Siteni Ekle
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=